facebook

 

חזון עובדי "עתיד חדש"

 

 

 

 

 

 

עתיד חדש מתמידה להתפתח ולהוביל במקצועיות

 

ובחדשנות בתחום השיקום והדיור בקהילה לאנשים

 

עם מוגבלויות, תוך העצמת מקבלי השירות וחיזוק

 

הקשר עם הקהילה.

 

החברה מעניקה לעובדיה ידע ותמיכה ומאמינה כי

 

אלו מאפשרים התפתחות מקצועית ואישית.

 

"עתיד חדש" נשענת על ערכים הומאניים ופועלת על פיהם.